با اعلام رسمی:
برنامه IGTV اینستاگرام رسما متوقف شد