ستاری فرد:
استفاده از فضای مدارس در ساعات غیرآموزشی را عملی خواهیم کرد