سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای:
مرحله پایانی معوقات کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای پرداخت شد