در اولین جلسه مشترک دو معاونت مطرح شد
۳ سطح همکاری معاونت فرهنگی و معاونت فناوری وزارت علوم