عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی؛
رشد تفکر تمدن غربی در دانشگاه‌ها جدی گرفته شود