همراه با پرتاب چهل و هفتمین ماهواره "استارلینک"ثبت شد؛
رکورد جدید "اسپیس‌ایکس" با یازدهمین فرود موفق "فالکون ۹"