جاماندگان کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت می گیرند