معاون دانشگاه آزاد اسلامی:
روحانیون و اساتید باید با تحقیقات علمی، مطالعه و پژوهش "جهاد تبیین"کنند