دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی:
در حال تدوین دستورالعمل افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی هستیم