معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تشریح کرد؛
جزئیات برگزاری رویدادملی گام دوم همزمان با چهل سالگی دانشگاه آزاد