تجلیل جهاددانشگاهی از آثار با موضوع «جهاد روایت تبیین»