جزئیات اجرای طرح نظارت بهداشتی بر محصولات پروتئینی