معاون مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم:
برنامه راهبردی کلان پژوهشی مراکز آموزش عالی در ۶ بخش تدوین شد