گزارش محققان انگلیسی؛
افزایش مرگ ناشی از گرمای هوا در صورت گرمایش ۲ درجه ای دما