جانبازان و فرزندان شهدای سازمان سنجش آموزش کشور تقدیر شدند