توسط پژوهشگران آلمانی
کشف غیرمنتظره‌ای در مورد سرعت تکثیر سلول‌های بدن