توسط پژوهشگران آمریکایی:
روشی برای ساخت باتری‌های ایمن‌تر و قوی‌تر خودروهای الکتریکی