با دریافت اجازه از آمریکا؛
کره جنوبی از تحریم صادرات فناوری به روسیه معاف شد