معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد:
ضرورت توجه مضاعف به حوزه دانش و تبدیل آن به فناوری در کشور