وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛
نامگذاری مدرسه ای به نام عاشورای شهید «محمد بلباسی» در قائمشهر