وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد
دستیابی به «نصیب آموزشی یکسان»، تمرکز نظام تعلیم و تربیت در دولت مردمی