رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:
شورای تعلیم و تربیت روستا تشکیل می شود