نام‌گذاری گونه‌ جدید زنبور به افتخار "مریم میرزاخانی"