رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛
ارز ترجیحی چگونه در صنعت دارو فسادآور شده است