رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)؛
در سراشیبی پیک ششم هستیم/مهم ترین چالش اومیکرون