آزادسازی ۴۰۰۰ مجموعه ورزشی تا پایان سال تحصیلی/تامین امکانات مراقبین بهداشت