برخلاف مواضع قبلی؛
متا شعار «مرگ بر پوتین» را در پلتفرم هایش ممنوع کرد