معاون وزارت آموزش و پرورش:
سابقه کار ۴۰ درصد کارکنان آموزش و پرورش بالاتر از ۲۵ سال است