ویژه دانشجویان سراسر کشور؛
آخرین دوره مسابقات مجازی کتابخوانی هشت بهشت برگزار می شود