افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، اتفاق مثبتی برای کارگران بود