مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛
آغاز به کار قرارگاه جهادی در وزارت آموزش و پرورش