مدیر دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
در ایام تعطیلات نوروز اسکان دانشجو نداریم