انگلیس، روش درمانی آسترازنکا برای مقابله با کووید را تایید کرد