معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد:
برنامه ریزی برای اعزام دانشجویان به سوریه در پی افزایش درخواست‌ها