در پیام نوروزی دکتر طیبی تأکید شد:
استفاده مسئولان از دستاوردهای جهاد دانشگاهی در سال ۱۴۰۱