قابلیت افشا شده از اندروید ۱۳ برای حفظ سلامت باتری