بررسی مطالعات جهانی نشان داد
مشکلات همه گیری کووید-۱۹ برای پزشکان عمومی در جهان