وزیر کشور:
شرایط برای برگزاری حضوری مدارس و دانشگاه‌ها مهیاست