همکاری‌های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزایش می‌یابد