سازمان بهداشت جهانی هشدار داد
دومین ویروس ترکیبی کرونا با قابلیت انتقال بیشتر ظهور کرد