افزایش امید به زندگی سالم از طریق کاهش مرگ و میر زودهنگام