دومین همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان