تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس در محیطی بهداشتی اندیشیده شده است