در قالب یادداشتی مطرح شد؛
اصلاح و ارتقا نظام نوآوری و فناوری برای تحقق شعار سال