در راستای شعار سال؛
گزارش وزارت علوم درخصوص سامانه «نظام جامع ایده‌ها و نیازها»