مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛
پیامدهای شش گانه بومی گزینی در کنکور/ پیشنهاد برای تغییر مصوبه