با اقدام هیات رئیسه دانشگاه؛
معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران تلفیق شدند