در نامه ای به رئیس کل نظام پزشکی کشور مطرح شد
منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف کاهش هزینه درمان شود