وزیر علوم تأکید کرد؛
احیای مجدد و اجرای دوره‌های پودمانی دانشگاه علمی کاربردی