یک متخصص عفونی مطرح کرد؛
واکسن سرخک چند درصد ایمنی ایجاد می کند